• slider image 617
 • slider image 634
 • slider image 633
 • slider image 618
 • slider image 619
 • slider image 620
 • slider image 621
 • slider image 624
:::

5-1 校內分機撥出使用

 • 使用一般分機撥出:
 1. 撥打市話:按 0 取用外線 -> 直撥 市話號碼

註:辦公室及行政用分機可撥行動電話號碼、長途電話

 1. 撥打網路電話:按 0 取用外線 -> 直撥 網路電話號碼

註:1.網路電話號碼請查詢http://voip.tn.edu.tw/

     2.外線3,4二線均佔用時,會暫時無法撥打網路電話,稍後再重撥。

 • 使用網路電話撥出:

1. 撥打市話:直撥 市話號碼、長途電話、行動電話號碼

   註:限行政人員( 2350開頭號碼) 使用

2. 撥打校內一般分機電話:按235009 轉總機(語音) -> 直撥 分機號碼

 • 分機號碼:

行政處室

總機

校長室

教導處

總務處

人事室

主計室

保健中心

幹事/出納

廚房

 

 

 

 

200

201

210

240

251

251

270

241

299

 

 

 

 

班級教室

六甲

六乙

五甲

五乙

四甲

四乙

三甲

三乙

二甲

二乙

一甲

一乙

資源班

361

362

351

352

341

342

331

332

321

322

311

312

233

2 樓教室

視聽教室

電腦教室

圖書室

英語教室

E化教室

 

 

 

 

 

 

 

 

322

281

281

280

283

 

 

 

 

 

 

 

 

1 樓教室

音樂教室

自然/美勞教室

樂齡教室/會議室

綜合專科敎室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290

290

322

291

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 網路電話:

總機

校長室

教導處

總務處

人事室

保健中心

網管

訓育

主計

幹事

社工師

 

235009

235001

235010

235040

235051

235070

235013

235020

235050

235041

235031

 

六甲

六乙

五甲

五乙

四甲

四乙

三甲

三乙

二甲

二乙

一甲

一乙

235601

235602

235501

235502

235401

235102

235301

235302

235201

235202

235101

235102

 


:::

校務行政

:::

網頁語言

學生專區

link to https://cloud.edu.tw/ \
link to https://o365.k12cc.tw/ \ link to https://www.microsoft.com/zh-tw/microsoft-teams/group-chat-software \

link to http://auth.sso.edu.tw/gsuitelogin?SAMLRequest=fVJNT%2BMwEL0j8R8s3%2FNVgQRWE9QFoa0ES9SGPezNOBPXxPFkPU6z%2FHvSFAQcluvzm%2FcxnuXVv86yPXgy6HKexSln4BTWxumcP1a30QW%2FKk5PliQ724vVEHZuA38HoMCmSUdifsj54J1ASYaEkx2QCEpsV%2Fd3YhGnovcYUKHlbH2Tc9vaVrfPoBvXth0%2BtRZ0j6p51gCttm7XN846bDj7%2FR5rcYi1Jhpg7ShIFyYoXWRRehllZ1V2LtJMnF%2F%2B4ax8c%2Fph3LHBd7GejiQSP6uqjMqHbTUL7E0N%2FtfEzrlG1BZihd3BvpREZj%2FBjbQEnK2IwIcp4DU6GjrwW%2FB7o%2BBxc5fzXQg9iSQZxzH%2BkElkojGGeojDmEhFvJgXK%2BZu%2FtNGv08u35158aG9TD5JFW8fduixvinRGvXCVtbieO1BhqlE8MPU4RZ9J8P%2F3bI4mxFTR81MFYOjHpRpDNScJcXR9etlTPfyCg%3D%3D&RelayState=https%3A%2F%2Faccounts.google.com%2FCheckCookie%3Fcontinue%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.google.com%252F%26hl%3Dzh-TW%26checkedDomains%3Dyoutube%26checkConnection%3Dyoutube%253A61%253A0%26pstMsg%3D1%26ifkv%3DAU9NCcwSI5Jg3cTabQ-R4r5h6YTTRvoIdfVzHySNIPutMpyJI8QGJwZ2xcdaam8f0UNmfmYJHuMo&continue=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F \

link to http://auth.sso.edu.tw/gsuitelogin?SAMLRequest=fVJNT%2BMwEL0j8R8s3%2FNVgQRWE9QFoa0ES9SGPezNOBPXxPFkPU6z%2FHvSFAQcluvzm%2FcxnuXVv86yPXgy6HKexSln4BTWxumcP1a30QW%2FKk5PliQ724vVEHZuA38HoMCmSUdifsj54J1ASYaEkx2QCEpsV%2Fd3YhGnovcYUKHlbH2Tc9vaVrfPoBvXth0%2BtRZ0j6p51gCttm7XN846bDj7%2FR5rcYi1Jhpg7ShIFyYoXWRRehllZ1V2LtJMnF%2F%2B4ax8c%2Fph3LHBd7GejiQSP6uqjMqHbTUL7E0N%2FtfEzrlG1BZihd3BvpREZj%2FBjbQEnK2IwIcp4DU6GjrwW%2FB7o%2BBxc5fzXQg9iSQZxzH%2BkElkojGGeojDmEhFvJgXK%2BZu%2FtNGv08u35158aG9TD5JFW8fduixvinRGvXCVtbieO1BhqlE8MPU4RZ9J8P%2F3bI4mxFTR81MFYOjHpRpDNScJcXR9etlTPfyCg%3D%3D&RelayState=https%3A%2F%2Faccounts.google.com%2FCheckCookie%3Fcontinue%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.google.com%252F%26hl%3Dzh-TW%26checkedDomains%3Dyoutube%26checkConnection%3Dyoutube%253A61%253A0%26pstMsg%3D1%26ifkv%3DAU9NCcwSI5Jg3cTabQ-R4r5h6YTTRvoIdfVzHySNIPutMpyJI8QGJwZ2xcdaam8f0UNmfmYJHuMo&continue=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F \link to https://classroom.google.com/ \

[ more... ]

成語隨時背

ㄎㄡ ˇ ㄖㄨㄛ ˋ ㄒㄩㄢ ˊ ㄏㄜ ˊ
形容人說起話來像瀑布一樣滔滔不絕,比喻人能言善辯。與「笨口拙舌、張口結舌、期期艾艾」相反。

即時空品測站資訊看板